Därför är segmentering viktigt – allt om kundsegmentering, produktsegmentering och marknadssegmentering

Artikeln uppdaterades March 14, 2023 av Olof Brolien

Genom segmentering av kunder, produkter och marknader blir det effektivare att och genomföra marknads- och säljstrategier. Målet med segmentering är att skapa segment med olika attribut dvs egenskaper. Om man till exempel ska genomföra en kampanj för att sälja försäkringar är det en stor fördel att kunna rikta kampanjen till det segment som med störst sannolikhet säkerhet har intresse av att ta del av försäkringserbjudandet.

Att göra segmentering bidrar till att företaget får en bättre förståelse för de behov ett visst kundsegment har. Detta uppnås genom att anpassa budskapet i marknadsföringen och säljkampanjer till hur produkten och tjänsten tillgodoser just detta utvalda segments behov. Det är även viktigt för att få bättre indelning av leads och prospektkunder.

Tre varianter av segmentering

  • Kundsegmentering – Gruppering av kunder
  • Produktsegmentering – Gruppering av produkter
  • Marknadssegmentering – Gruppering av marknadens olika komponenter
Segmentering- vad är segmentering

1. Kundsegmentering

Kundsegmentering är en viktig del av segmentering. Här ligger fokus, liksom namnet antyder, på kunderna. Man kan använda sig av en existerande kundbas och analysera denna för att skapa olika segment av nuvarande kunder.

Kundsegmentering kan innehålla följande attribut:

  • Kön
  • Ålder
  • Beteenden
  • Intressen
  • Typ av bostad
  • Familj

Genom att använda kundsegmentering kan en säljkampanj t ex via telemarketing välja att ha olika säljmanus för olika kundsegment eller välja att ha olika erbjudanden för olika segment. Därmed blir kampanjen effektivare eftersom man inte kontaktar personer vilka som med stor sannolikhet inte har något intresse företagets produkter. Detta sparar inte bara företagets resurser utan med ökar även intäkterna.

Därför är kundsegmentering viktigt

Det är klart att det går att kontakta alla med samma budskap som finns på en tidigare kundlista, på en adresslista man har köpt eller själv har samlat via leadgenerering. Problemet är att det då riskerar att bli en ineffektiv kampanj med både låg konvertering och hög kostnad.

Idag vet vi att människor som kan verka rätt så lika vad gäller saker som ålder och bostadsort i själva verket har helt olika behov och intressen. Om man inte gör en kundsegmentering innan man utför en marknadsförings- eller säljkampanj finns risken för att kommer att skicka för breda budskap som inte passar någon av mottagarna. Då går en hel del tid åt att kontakta personer som med lite kundanalys snabbt hade kunnat sorteras bort från kampanjen. Tvärtom så kan effektiv kundsegmentering också leda till att man får kontakt med nya potentiella kunder som annars aldrig hade kontaktat.

Med bättre kunskap om målgrupp och möjligheten att skapa segment blir det en mycket tydligare inriktning i hela företaget vilka man ska rikta sig mot. Alla delar av organisationen kan se till att insatser görs i enlighet med kunskapen som finns av de aktuella kundsegment.

Segmentering exempel som får stor betydelse kan vara en telemarketingkampanj som förbereds noggrant. Säljare får lära sig allt om produkten eller tjänsten som ska säljas och vet precis hur samtalen ska skötas.

Med kundsegmentering så ser man till att säljarna bara kontaktar den målgrupp eller målgrupper som är rätt målmarknad. Det gör samtalen enklare och ökar chansen för att det blir säljtillfällen. En säljare som förstår vilken typ av problem den kund som kontaktas har kan jobba på ett mycket effektivare vis. Så enkelt är det!

Segmentering gör marknadsföringen effektivare

All form av segmentering leder till effektivare marknadsföring. Det går ju att rikta mot en specifik grupp och därmed uttrycka ett mer personligt budskap. Den här typen av marknadsföring är känd för att lyckas bättre. Därmed kan vi tala om en investering som verkligen kan leda till goda resultat.

Om vi tänker oss att noggrann research av marknad, produkt och kundgrupp har skett kan marknadsföringen ge bättre resultat. Då blir den kostnadseffektiv vilket borde vara varje företags mål med sin marknadsföringsstrategi.

Kundsegmentering

2. Marknadssegmentering

Marknadssegmentering är i grund och botten en form av marknadsstrategi. Den går ut på att hitta en specifik målgrupp och marknad. Detta för att kunna rikta marknadsföring på rätt sätt. Marknaden kan delas upp i likhet med kundgrupper i enlighet med geografi och demografiska karaktärsdrag.

3 varianter av marknadssegmentering

Olika typer av segmentering påverkar varandra. Det gäller förstås att arbeta med segmentering som tar hänsyn till den situation som råder. Om man ska skapa produktsegmentering för en finansiell produkt så blir det ju inte samma sak som att skapa produktsegmentering för ett företag som säljer hälsokost.

För att kunna använda marknadssegmentering måste de olika delarna vara utformade med förståelse för varandra. Det gäller att segmenteringen baseras på riktigt god kunskap om själva produkten, kunderna, företagets potential och den marknadssituation som råder. Tre vanliga marknadssegmenteringar är följande:

Demografisk marknadssegmentering

Demografisk marknadssegmentering innehåller exempelvis information om ålder, kön, inkomst, utbildning, civil status och liknande. Det här är ofta en startpunkt för all form av segmentering. När det finns en kunddatabas är det som regel enkelt att dela upp i grupper i enlighet med demografisk information.

Geografisk segmentering

Geografisk segmentering är, som namnet antyder, segmentering på var i landet personen bor. Geografi kan få betydelse för hur stort behov vi har av en viss produkt. Detta beror på att det finns olika behov i olika delar inom samma land. Exempelvis kan väder vara en sak som avgör om en produkt har en målgrupp i viss region eller inte. Det finns även för många produkter olika behov för personer som bor på landsbygden jämfört med de som bor i tätorterna.

Psykografisk segmentering

Vid psykografisk segmentering analyseras personers intressen och åsikter. Det kan få betydelse för allt från en politisk kampanj till produkter som har ett visst budskap som miljö. Om man kombinerar sätter ihop demografisk segmentering med kundernas psykografiska profil kan det ge en mycket träffsäker målgrupp.

Det är finns flera olika sätt att samla in informationen om kunders intressen. Detta kan göras med kunddata som kommer in via enkäter, sociala medier, kundklubbar eller djupintervjuer.

Marknadssegmentering
Demografisk segmentering
Geografisk segmentering
Psykografisk segmentering

3. Produktsegmentering

Genom produktsegmentering kan företag ta fram en produkt som har variationer för att passa olika målgrupper. Det kan vara saker som färg på produkten, minneskapacitet, storlek och så vidare. Med god kunskap om marknad och de behov som finns blir det lättare att genomföra produktsegmentering för att erbjuda rätt kundgrupp rätt variant av produkten.

Man använder för det mesta produktsegmentering i samband med marknadssegmentering. Skillnaden ligger i att produktsegmentering används för att skapa en bättre produkt medan marknadssegmentering fokuserar på att ta fram bästa möjliga strategi för marknadsföring.


Behöver ditt företag segmenterade leads eller adresslistor för att nå nya möjliga kunder för marknadsföringskampanjer eller säljaktiviteter inom rätt kundsegment?
Kontakta oss idag så berättar vi mer!